HYMN SZKOŁY 

   Patron    

,Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,

projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,

przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”

                                                      (Jan Paweł II)


 

www.dzieci_papiezowi.webpark.pl

www.poezja.org   -  wiersze Karola Wojtyły

www.janpawel2.strona.pl  -  strona o Janie Pawle II

www.wadowice.pl - strona o Wadowicach


  JAN PAWEŁ II, Karol Józef Wojtyła (ur. 1920), papież od 16 X 1978. Urodzony w Wadowicach na Podkarpaciu; od 1938 studiował filologię pol. na UJ; podczas II wojny świat. pracował fizycznie m.in. w kamieniołomach w Krakowie, jednocześnie 1941-45 przygotowując się do kapłaństwa (tajna nauka w seminarium w Krakowie); 1946 przyjął święcenia kapłańskie; 1946-48 studiował na Papieskim Uniw. Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie; od 1954 wykładowca na Wydziale Teol. UJ i na Wydziale Filoz. KUL, od 1956 - zast. prof. i kier. Katedry Etyki KUL; od 1958 biskup, od 1963 arcybiskup metropolita krak.; uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II; od 1967 kardynał; pełnił funkcje przewodn. Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki Katol. oraz Rady Nauk. Episkopatu Polski. W myśli filoz. Jana Pawła II najważniejsza jest problematyka osoby ludzkiej - zajmował się: podstawami etyki (Zagadnienie podmiotu moralności 1991), istotą miłości oblubieńczej (Miłość i odpowiedzialność 1960), antropologią filoz. (Osoba i czyn 1969), podkreślając szczególną godność osoby ludzkiej. W tym też duchu podejmował niektóre problemy teol. (U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II 1972), rozwijane po 1978 w encyklikach doktrynalnych (m.in. Redemptor hominis 1979, Dives in misericordia 1980, Dominum et Vivificantem 1986, Veritatis splendor 1993, Evangelium vitae 1995), społ. (Laborem exercens 1981, Sollicitudo rei socialis 1987, Centesimus annus 1991) i in. dokumentach papieskich (m.in. w adhortacjach Familiaris consortio 1981 i Christifideles laici 1988). Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzuje otwarcie na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagr. (do końca 1999 - 85), mediacje w sporach międzynar., apele o pokój - orędzia na Świat. Dzień Pokoju, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii (m.in. Asyż 1986, Warszawa 1989), audiencje. Wśród podróży duszpasterskich Jana Pawła II szczególne znaczenie dla Polaków miały pielgrzymki do Polski (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999). Działalność Jana Pawła II odznacza się troską o czytelność nauki i świadectwa Kościoła we współcz. świecie (rozważania Przekroczyć próg nadziei 1994), a do jej gł. wątków należy obrona i uzasadnienie katol. zasad moralnych (cykl katechez na temat teologii ciała oraz Wyznania wiary prowadzonych podczas audiencji generalnych); dalsze dokonania pontyfikatu: reforma prawa kanonicznego 1984; nowy Katechizm Kościoła katolickiego (1992, wyd. pol. 1995 - pierwszy od soboru trydenckiego); reorganizacja Kurii Rzym.; liczne kanonizacje i beatyfikacje. Twórczość literacka Jana Pawła II (wyd. gł. pod pseud. Andrzej Jawień) obejmuje wiersze, medytacyjne poematy o problematyce etyczno-rel., dramaty ( Przed sklepem jubilera, wyst. 1981, Brat naszego Boga, wyst. 1980, poświęcony życiu św. Alberta); wybór utworów Poezje i dramaty (1980). W 1981 i 1982 na życie Jana Pawła II dokonano nieudanych zamachów (1981 ciężko ranny). W 1993 odznaczony Orderem Orła Białego. W 1996 zostały opublikowane rozważania o kapłaństwie Dar i tajemnica; encykliki: Ut unum sint (1995), poświęcona ekumenizmowi, i Fides et ratio (1998), relacji między filozofią i teologią; wsród licznych pielgrzymek m.in. 1997 kolejna pielgrzymka do Polski (uroczystość zamknięcia Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu) oraz 1998 pierwsza pielgrzymka na Kubę; 1995 list apostolski Tertio Millenio adveniente, który rozpoczął duszpasterski program Kościoła katol., przygotowujący Jubileusz Roku 2000; 24 XII 1999 uroczyście zainaugurował w Bazylice Św. Piotra obchody Roku Świętego i Wielkiego Jubileuszu


KONKLAWE

    Wybór Karola Wojtyły na papieża - Jan Paweł II

    Po śmierci Jana Pawła I 29 września 1978r. rozpoczęły się przygotowania do drugiego konklawe w tym roku. Rozpoczęło się ono 14 października, uczestniczyło w nim 111 kardynałów, między nimi Wojtyła. Najbardziej prawdopodobnymi kandydatami do papiestwa byli: Giuseppe Siri, Giovanni Benelli oraz Sebastiano Baggio.

    Odbyło się 8 głosowań. Podczas ostatniego, mającego miejsce o godz. 17 w poniedziałek 16 października, Karol Wojtyła uzyskał 94 głosy, co było liczbą dużo większą niż wymagane minimum. Wojtyła, zapytany, czy zgadza się z wyborem kolegium kardynalskiego, odpowiedział twierdząco. Przybrał wtedy imię Jana Pawła II.

    O godz 18.44 nastąpiło oficjalne ogłoszenie wiernym rezultatów konklawe. Kardynał Pericle Felici przedstawił je zwyczajową formułą: (Zwiastuję Wam radość wielką) Annuntio vobis gaudium magnum - Habemus Papam: - (mamy Papieża!)

 

PAPIEŻ - POLAK

    Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem.

    Od 14 marca 2004 roku pontyfikat Jana Pawła II jest uznawany za najdłuższy po pontyfikacie Świętego Piotra oraz bł. Piusa IX. Był papieżem przez 26 i pół roku (9665 dni)

    Jan Paweł II beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób niż jakikolwiek poprzedni papież. Według danych na październik 2004r. ogłosił błogosławionymi w sumie 1340 osób.

    Podczas jego pontyfikatu ponad 300 milionów ludzi przeszło na katolicyzm.

PODRÓŻE

    Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne.

    W wielu z miejsc, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. Był m. in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię.

    Jan Paweł II jako papież odwiedził m. in. Polskę (9 razy), USA (7 razy), Francję (7 razy).

 

PODRÓŻE APOSTOLSKIE DO POLSKI

I pielgrzymka 2 - 10 czerwca 1979

II pielgrzymka 16 - 23 czerwca 1983

III pielgrzymka 8 - 14 czerwca 1987

IV pielgrzymka 1 - 9 czerwca 1991, 13 - 20 sierpnia - 1991

V pielgrzymka 20 - 22 maja 1995

VI pielgrzymka 31 maja - 10 czerwca 1997

VII pielgrzymka 5 - 17 czerwca 1999

VIII pielgrzymka 16 - 19 sierpnia 2002

 

ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE

    Dnia 16 października każdego roku obchodzimy Święto Patrona naszej szkoły poprzez:

▬ udział we Mszy Św.

▬ akademie

▬ konkursy wiedzy o życiu i działalności Patrona

▬ pielgrzymki szlakami Jana Pawła II

strona główna